Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Looye Kwekers Holding B.V. gevestigd te Naaldwijk aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden

ARTIKEL 1 Definities en algemeen
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Verkoper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Looye Kwekers Holding B.V. of een (middellijke) dochtervennootschap of dochtermaatschappij van Looye Kwekers Holding B.V., die tot doel heeft het verkopen van o.a. de door Looye Kwekers Holding B.V. of een middellijke dochtervennootschap of dochtermaatschappij van Looye Kwekers Holding B.V., geteelde of geproduceerde zaken. 
Koper: de wederpartij van Verkoper, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
Eigenaar: de eigenaar van de door Verkoper aan Koper verkochte of geleverde zaak, te weten Looye Kwekers Holding B.V. dat deze verkochte of geleverde zaak heeft geteeld of geproduceerd.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Verkoper waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Verkoper en Koper. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.
1.3 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing naast deze voorwaarden indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van Koper en deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.
1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ARTIKEL 2 Offertes en vertegenwoordiging Koper
2.1 Offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn altijd vrijblijvend en kunnen alleen zonder afwijkingen worden aanvaard. Offertes en aanbiedingen worden in elk geval geacht te zijn vervallen indien deze niet binnen een maand zijn aanvaard.
2.2 De persoon die tekent namens Koper verklaart door het plaatsen van zijn handtekening, dat hij bevoegd is Koper te vertegenwoordigen en dat alle noodzakelijke formaliteiten hiertoe zijn vervuld.

ARTIKEL 3 Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn in Euro, exclusief vervoers- en verpakkingskosten en exclusief BTW. Alle heffingen, opslagen, belastingen, extra kosten enz., die door (semi-)overheid zijn opgelegd aan Verkoper ter zake het verkochte, komen voor rekening van Koper, tenzij anders overeengekomen.
3.2 Verkoper is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk of schrijffout.
3.3 Mondelinge toezeggingen van, en afspraken met, ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper slechts nadat en voor zover zij door de desbetreffende ondergeschikte van Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 4 Plaats van nakoming, wijze van levering en risico
4.1 De plaats van nakoming wordt per (koop)Overeenkomst overeengekomen. Als deze niet is overeengekomen bepaalt Verkoper deze, welke zo dicht mogelijk bij de plaats van teelt, productie of verpakken ligt.
4.2 Indien is overeengekomen dat het vervoer van het verkochte door of vanwege Verkoper geschiedt, vindt de levering plaats op het moment van aflevering van het verkochte op de overeengekomen plaats.
4.3 Wanneer het verkochte door of vanwege Verkoper voor Koper wordt opgeslagen, vindt de levering plaats op het moment dat het verkochte is opgeslagen.
4.4 Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.
4.5 Het risico van het verkochte komt voor Koper vanaf het moment van levering van het verkochte en, indien Koper geen medewerking verleent aan de levering, vanaf het moment dat levering is geweigerd.

ARTIKEL 5 Geleverde hoeveelheid
5.1 De geleverde hoeveelheid wordt qua aantal, gewicht en publiek- of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen, geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven behoudens door Koper te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 6 Leveringstermijn
6.1 Opgegeven of overeengekomen (af)levertijden of -data zijn geen fatale termijnen. Verzuim treedt eerst in door ingebrekestelling. Een redelijke termijn voor nakoming is minimaal de in de branche van Verkoper als redelijk geldende termijn.
6.2 De opgegeven of overeengekomen (af)leveringstijden of -data zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden, productieverwachtingen of tijdige levering aan Verkoper van de door Verkoper bestelde voorraden, materialen of onderdelen.
6.3 Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de leveringstermijn, ongeacht de herkomst van zaken, verplicht Verkoper niet tot betaling van enige schadevergoeding.
6.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper niet het recht de koop te ontbinden of zijn betalingsverplichtingen op te schorten of niet tijdig na te komen.

ARTIKEL 7 Controle door Koper na levering en klachttermijn
7.1 Bij vervoer door Verkoper (zoals bedoeld in artikel 4 lid 2) dient Koper de geleverde zaken te controleren op beantwoording aan de Overeenkomst, namelijk:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen voor normaal gebruik of handelsdoeleinden conform de Nederlandse wetgeving; en
c. of de geleverde zaken qua kwantiteit (aantal en hoeveelheid gewicht) overeenstemmen met het overeengekomen. Bij afwijking in gewicht of hoeveelheid tot en met 3 % van het totaal is Verkoper geen vergoeding verschuldigd. Bij afwijking in gewicht of hoeveelheid tussen 4 en 10 % van het totaal, accepteert Koper het geleverde volledig tegen evenredige prijsvermindering of -verhoging.
7.2 Klachten over gebreken, waaronder afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit, moeten zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs konden worden ontdekt, doch uiterlijk 24 uur na de aflevering, aan Verkoper worden medegedeeld en moeten daarna binnen 8 uur schriftelijk worden bevestigd vergezeld van fotomateriaal. Verkoper is niet aansprakelijk voor niet herkenbare gebreken aan verse producten, tenzij Koper bewijst dat Verkoper of zijn producenten daarvan op de hoogte was c.q. waren.
7.3 Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte van Verkoper dient Koper de gekochte zaken direct na levering te controleren conform lid 1. Acceptatie van het geleverde betekent ook acceptatie van de geleverde kwaliteit en kwantiteit.
7.4 Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de Koper, is Koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren door de betreffende houder en zijn de termijnen conform artikel 7 lid 1 en 2 van toepassing vanaf het moment van aflevering aan de houder.
7.5 Indien er sprake is van een gebrek, moet de Koper de geleverde zaken in zijn geheel bewaren en Verkoper of een door Verkoper aangewezen derde in de gelegenheid stellen de geleverde zaken te bezichtigen, tenzij partijen anders overeenkomen.
7.6 Koper moet altijd als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken zorgen.
7.7 Het indienen van een klacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, tenzij de klacht en een ontslag uit de betalingsverplichting door Verkoper schriftelijk is geaccepteerd.
7.8 Ingeval van door Verkoper gegrond bevonden klachten, kan Verkoper naar zijn keuze de goederen terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs, dan wel de zaken vervangen. Koper heeft echter geen recht op enige schadevergoeding. Bij gegrond bevonden klachten, in het bijzonder buiten Europa, zullen de kosten van terugneming en terugbetaling van de koopprijs en/of vervanging van de zaken voor 50 % voor rekening van Verkoper en voor 50 % voor rekening van Koper komen.
7.9 Zaken kunnen door Koper slechts worden geretourneerd, nadat Verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Alle retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

ARTIKEL 8 Betaling
8.1 Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Verkoper.
8.2 Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande posten.
8.3 Koper heeft, ook indien hij cheques heeft afgegeven, eerst dan betaald wanneer het factuurbedrag op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven. Indien de bijschrijvingsdatum de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht om ter zake deze overschrijding rente in rekening te brengen middels een rentenota.
8.4 De door Verkoper in het kader van gerechtelijke procedure gemaakte kosten bij tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst komen voor rekening van Koper. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 20,00. De door Koper verschuldigde rente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 1 % van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is overschreden.
8.5 Koper heeft nimmer recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit welke hoofde dan ook, van het te betalen factuurbedrag af te trekken of te verrekenen. Slechts creditnota’s van Verkoper mogen worden verrekend.
8.6 Klachten, het opmaken van creditnota’s of tekortkoming in de nakoming door Verkoper kunnen nooit een reden zijn om het onbetwiste deel van een factuur niet op tijd te betalen. Artikel 8 leden 3, 4 en 5 blijven dan ook onverkort van toepassing op dit deel.
8.7 In geval van niet betaling van enig opeisbaar bedrag, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement, van WSNP, van liquidatie van de onderneming van Koper of van beslag op de goederen van Koper, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden en de nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van eventueel gederfde winst en/of geleden (in)directe schade. In deze gevallen is iedere vordering van Verkoper op Koper ineens en dadelijk opeisbaar.
8.8 Verkoper mag altijd voor (een deel van) de koopprijs een bankgarantie of een daarmee vergelijkbare zekerheid van Koper verlangen.

ARTIKEL 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Eigenaar tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Verkoper op Koper uit hoofde van alle Overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
9.2 Door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper worden doorverkocht.
9.3 Koper verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen diefstal en brand-, ontploffing- en waterschade.
9.4 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Eigenaar, of namens deze Verkoper, gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden weg te (doen) halen. Koper en de houder voor Koper zijn verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
9.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
9.6 Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Eigenaar, of namens deze Verkoper, ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

ARTIKEL 10 Overmacht
10.1 Indien een geval van overmacht van blijvende aard zich voordoet, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
10.2 Indien een geval van overmacht van tijdelijke aard zich voordoet, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
10.3 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt in ieder geval verstaan: alle omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst verhinderen, ook al waren die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals stormschade en andere weersomstandigheden of de gevolgen hiervan, brand, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, werklieden-uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers, stagnatie in havens of bij het transport, stakingen en alle andere omstandigheden die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen  verhinderen.

ARTIKEL 11 Aansprakelijkheid van Verkoper
11.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade in geval van overmacht. Daarnaast is Verkoper slechts aansprakelijk voor directe schade in geval van opzet of grove schuld van hemzelf of zijn ondergeschikten tot maximaal het bedrag dat staat vermeld op de factuur van de zaken. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
11.2 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele claims van derden ter zake het geleverde.

ARTIKEL 12 Rechten Verkoper bij wanprestatie door Koper
12.1 Indien Koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hier omschreven voldoet, is Koper in verzuim en heeft Verkoper het recht elke verdere levering op te schorten en de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Tevens is Koper aansprakelijk voor alle door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten, renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende schade of kosten.

ARTIKEL 13 Emballage
13.1 Via Verkoper afgeleverde emballage - zoals pallets, fust, kratten en dozen -, waarover statiegeld is overeengekomen en berekend, blijft altijd eigendom van Verkoper of diens leverancier en wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende en overeengekomen regeling. Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse eetbare tuinbouwproducten.
13.2 Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Verkoper staat de te retourneren emballage gesorteerd gereed voor transport.
13.3 Niet via Verkoper geleverde emballage wordt alleen ingenomen door Verkoper voor zover Verkoper de betreffende emballage in zijn eigen assortiment voert.

ARTIKEL 14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Verkoper behoudt zich eventuele rechten van intellectuele eigendom (o.a. merken) in verband met door hem geleverde producten uitdrukkelijk voor.
14.2 Koper mag het geleverde alleen in de geleverde verpakking en hoedanigheid doorverkopen met gebruikmaking van enig merk of aanduiding van Verkoper.
14.3 Koper mag het geleverde nooit aanvullen met zaken van andere herkomst dan van Verkoper, met het oogmerk om dit als één geheel met de merken of aanduidingen van Verkoper, door te verkopen.
14.4 Afwijkingen van leden 1, 2 en 3 zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper, altijd bevattende een omschrijving van de toegestane afwijking en de tijdsperiode waarvoor de toestemming geldig is.

ARTIKEL 15 Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 In geval van interpretatieverschil tussen een vertaling van deze voorwaarden met de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, is de Nederlandse versie maatgevend.
15.3 Alle geschillen in verband met door Verkoper uitgebrachte offertes of aanbiedingen of Overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter (binnen het arrondissement) te ‘s-Gravenhage (Nederland). Indien de wederpartij een Nederlandse partij is en de vordering € 5.000,- of minder bedraagt, gelden in afwijking van het voorgaande de wettelijke relatieve competentieregels.

© 2024 Looye Kwekers