General conditions

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Looye Kwekers B.V. gevestigd te Naaldwijk aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden


ARTIKEL 1 | Definities en algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Verkoper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Looye Kwekers B.V. of een (middellijke) dochtervennootschap of dochtermaatschappij van Looye Kwekers B.V., die tot doel heeft het verkopen van o.a. de door Looye Kwekers B.V. of een middellijke dochtervennootschap of dochtermaatschappij van Looye Kwekers B.V., geteelde of geproduceerde zaken.Koper: de wederpartij van Verkoper, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.Overeenkomst: een overeenkomst tussen Verkoper en Koper.Eigenaar: de eigenaar van de door Verkoper aan Koper verkochte of geleverde zaak, te weten Looye Kwekers B.V. dat deze verkochte of geleverde zaak heeft geteeld of geproduceerd.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Verkoper waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Verkoper en Koper. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

1.3 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing naast deze voorwaarden indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de voorwaarden van Koper en deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


ARTIKEL 2 | Offertes en vertegenwoordiging Koper

2.1 Offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn altijd vrijblijvend en kunnen alleen zonder afwijkingen worden aanvaard. Offertes en aanbiedingen worden in elk geval geacht te zijn vervallen indien deze niet binnen een maand zijn aanvaard.

2.2 De persoon die tekent namens Koper verklaart door het plaatsen van zijn handtekening, dat hij bevoegd is Koper te vertegenwoordigen en dat alle noodzakelijke formaliteiten hiertoe zijn vervuld.


ARTIKEL 3 | Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in Euro, exclusief vervoers- en verpakkingskosten en exclusief BTW. Alle heffingen, opslagen, belastingen, extra kosten enz., die door (semi-)overheid zijn opgelegd aan Verkoper ter zake het verkochte, komen voor rekening van Koper, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Verkoper is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk of schrijffout.

3.3 Mondelinge toezeggingen van, en afspraken met, ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper slechts nadat en voor zover zij door de desbetreffende ondergeschikte van Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.


ARTIKEL 4 | Plaats van nakoming, wijze van levering en risico

4.1 De plaats van nakoming wordt per (koop)Overeenkomst overeengekomen. Als deze niet is overeengekomen bepaalt Verkoper deze, welke zo dicht mogelijk bij de plaats van teelt, productie of verpakken ligt.

4.2 Indien is overeengekomen dat het vervoer van het verkochte door of vanwege Verkoper geschiedt, vindt de levering plaats op het moment van aflevering van het verkochte op de overeengekomen plaats.

4.3 Wanneer het verkochte door of vanwege Verkoper voor Koper wordt opgeslagen, vindt de levering plaats op het moment dat het verkochte is opgeslagen.

4.4 Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft Koper geen recht op ontbinding van de Overeenkomst.

4.5 Het risico van het verkochte komt voor Koper vanaf het moment van levering van het verkochte en, indien Koper geen medewerking verleent aan de levering, vanaf het moment dat levering is geweigerd.


ARTIKEL 5 | Geleverde hoeveelheid

5.1 De geleverde hoeveelheid wordt qua aantal, gewicht en publiek- of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen, geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven behoudens door Koper te leveren tegenbewijs.


ARTIKEL 6 | Leveringstermijn

6.1 Opgegeven of overeengekomen (af)levertijden of -data zijn geen fatale termijnen. Verzuim treedt eerst in door ingebrekestelling. Een redelijke termijn voor nakoming is minimaal de in de branche van Verkoper als redelijk geldende termijn.

6.2 De opgegeven of overeengekomen (af)leveringstijden of -data zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende werkomstandigheden, productieverwachtingen of tijdige levering aan Verkoper van de door Verkoper bestelde voorraden, materialen of onderdelen.

6.3 Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de leveringstermijn, ongeacht de herkomst van zaken, verplicht Verkoper niet tot betaling van enige schadevergoeding.

6.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper niet het recht de koop te ontbinden of zijn betalingsverplichtingen op te schorten of niet tijdig na te komen.


ARTIKEL 7 | Controle door Koper na levering en klachttermijn

7.1 Bij vervoer door Verkoper (zoals bedoeld in artikel 4 lid 2) dient Koper de geleverde zaken te controleren op beantwoording aan de Overeenkomst, namelijk:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

b. of de geleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen voor normaal gebruik of handelsdoeleinden conform de Nederlandse wetgeving; en

c. of de geleverde zaken qua kwantiteit (aantal en hoeveelheid gewicht) overeenstemmen met het overeengekomen. Bij afwijking in gewicht of hoeveelheid tot en met 3 % van het totaal is Verkoper geen vergoeding verschuldigd. Bij afwijking in gewicht of hoeveelheid tussen 4 en 10 % van het totaal, accepteert Koper het geleverde volledig tegen evenredige prijsvermindering of -verhoging.

7.2 Klachten over gebreken, waaronder afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit, moeten zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs konden worden ontdekt, doch uiterlijk 24 uur na de aflevering, aan Verkoper worden medegedeeld en moeten daarna binnen 8 uur schriftelijk worden bevestigd vergezeld van fotomateriaal. Verkoper is niet aansprakelijk voor niet herkenbare gebreken aan verse producten, tenzij Koper bewijst dat Verkoper of zijn producenten daarvan op de hoogte was c.q. waren.

7.3 Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte van Verkoper dient Koper de gekochte zaken direct na levering te controleren conform lid 1. Acceptatie van het geleverde betekent ook acceptatie van de geleverde kwaliteit en kwantiteit.

7.4 Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de Koper, is Koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren door de betreffende houder en zijn de termijnen conform artikel 7 lid 1 en 2 van toepassing vanaf het moment van aflevering aan de houder.

7.5 Indien er sprake is van een gebrek, moet de Koper de geleverde zaken in zijn geheel bewaren en Verkoper of een door Verkoper aangewezen derde in de gelegenheid stellen de geleverde zaken te bezichtigen, tenzij partijen anders overeenkomen.

7.6 Koper moet altijd als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken zorgen.

7.7 Het indienen van een klacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, tenzij de klacht en een ontslag uit de betalingsverplichting door Verkoper schriftelijk is geaccepteerd.

7.8 Ingeval van door Verkoper gegrond bevonden klachten, kan Verkoper naar zijn keuze de goederen terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs, dan wel de zaken vervangen. Koper heeft echter geen recht op enige schadevergoeding. Bij gegrond bevonden klachten, in het bijzonder buiten Europa, zullen de kosten van terugneming en terugbetaling van de koopprijs en/of vervanging van de zaken voor 50 % voor rekening van Verkoper en voor 50 % voor rekening van Koper komen.

7.9 Zaken kunnen door Koper slechts worden geretourneerd, nadat Verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Alle retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.


ARTIKEL 8 | Betaling

8.1 Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Verkoper.

8.2 Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudste openstaande posten.

8.3 Koper heeft, ook indien hij cheques heeft afgegeven, eerst dan betaald wanneer het factuurbedrag op de bankrekening van Verkoper is bijgeschreven. Indien de bijschrijvingsdatum de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht om ter zake deze overschrijding rente in rekening te brengen middels een rentenota.

8.4 De door Verkoper in het kader van gerechtelijke procedure gemaakte kosten bij tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst komen voor rekening van Koper. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 20,00. De door Koper verschuldigde rente in geval van niet tijdige betaling bedraagt 1 % van het factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldag is overschreden.

8.5 Koper heeft nimmer recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit welke hoofde dan ook, van het te betalen factuurbedrag af te trekken of te verrekenen. Slechts creditnota’s van Verkoper mogen worden verrekend.

8.6 Klachten, het opmaken van creditnota’s of tekortkoming in de nakoming door Verkoper kunnen nooit een reden zijn om het onbetwiste deel van een factuur niet op tijd te betalen. Artikel 8 leden 3, 4 en 5 blijven dan ook onverkort van toepassing op dit deel.

8.7 In geval van niet betaling van enig opeisbaar bedrag, van aanvraag van surséance van betaling, van faillissement, van WSNP, van liquidatie van de onderneming van Koper of van beslag op de goederen van Koper, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst, dan wel het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden en de nog niet betaalde goederen terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van eventueel gederfde winst en/of geleden (in)directe schade. In deze gevallen is iedere vordering van Verkoper op Koper ineens en dadelijk opeisbaar.

8.8 Verkoper mag altijd voor (een deel van) de koopprijs een bankgarantie of een daarmee vergelijkbare zekerheid van Koper verlangen.


ARTIKEL 9 | Eigendomsvoorbehoud

9.1 Door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Eigenaar tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Verkoper op Koper uit hoofde van alle Overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

9.2 Door Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper worden doorverkocht.

9.3 Koper verzekert de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen diefstal en brand-, ontploffing- en waterschade.

9.4 Indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Eigenaar, of namens deze Verkoper, gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die de zaak voor Koper houden weg te (doen) halen. Koper en de houder voor Koper zijn verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

9.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

9.6 Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Eigenaar, of namens deze Verkoper, ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.


ARTIKEL 10 | Overmacht

10.1 Indien een geval van overmacht van blijvende aard zich voordoet, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.2 Indien een geval van overmacht van tijdelijke aard zich voordoet, is Verkoper gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt in ieder geval verstaan: alle omstandigheden die de uitvoering van de Overeenkomst verhinderen, ook al waren die omstandigheden voorzienbaar ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals stormschade en andere weersomstandigheden of de gevolgen hiervan, brand, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, werklieden-uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, niet of niet tijdige levering door onze leveranciers, stagnatie in havens of bij het transport, stakingen en alle andere omstandigheden die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.


ARTIKEL 11 | Aansprakelijkheid van Verkoper

11.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade in geval van overmacht. Daarnaast is Verkoper slechts aansprakelijk voor directe schade in geval van opzet of grove schuld van hemzelf of zijn ondergeschikten tot maximaal het bedrag dat staat vermeld op de factuur van de zaken. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

11.2 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele claims van derden ter zake het geleverde.


ARTIKEL 12 | Rechten Verkoper bij wanprestatie door Koper

12.1 Indien Koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hier omschreven voldoet, is Koper in verzuim en heeft Verkoper het recht elke verdere levering op te schorten en de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Tevens is Koper aansprakelijk voor alle door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten, renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende schade of kosten.


ARTIKEL 13 | Emballage

13.1 Via Verkoper afgeleverde emballage - zoals pallets, fust, kratten en dozen -, waarover statiegeld is overeengekomen en berekend, blijft altijd eigendom van Verkoper of diens leverancier en wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende en overeengekomen regeling. Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse eetbare tuinbouwproducten.

13.2 Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Verkoper staat de te retourneren emballage gesorteerd gereed voor transport.

13.3 Niet via Verkoper geleverde emballage wordt alleen ingenomen door Verkoper voor zover Verkoper de betreffende emballage in zijn eigen assortiment voert.


ARTIKEL 14 | GlobalG.A.P.

14.1 Alle producten welke door Looye Kwekers B.V. worden verkocht zijn GlobalGAP gecertificeerd. De klant, in welke hoedanigheid dan ook, zal het GGN, GLN of sub-GLN van Looye Kwekers Verpak B.V. en haar dochterondernemingen niet misbruiken en zal zich aan de wettelijke eisen op het gebied van traceerbaarheid en etikettering houden.


ARTIKEL 15 | Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Verkoper behoudt zich eventuele rechten van intellectuele eigendom (o.a. merken) in verband met door hem geleverde producten uitdrukkelijk voor.

15.2 Koper mag het geleverde alleen in de geleverde verpakking en hoedanigheid doorverkopen met gebruikmaking van enig merk of aanduiding van Verkoper.

15.3 Koper mag het geleverde nooit aanvullen met zaken van andere herkomst dan van Verkoper, met het oogmerk om dit als één geheel met de merken of aanduidingen van Verkoper, door te verkopen.

15.4 Afwijkingen van leden 1, 2 en 3 zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper, altijd bevattende een omschrijving van de toegestane afwijking en de tijdsperiode waarvoor de toestemming geldig is.


ARTIKEL 16 | Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 In geval van interpretatieverschil tussen een vertaling van deze voorwaarden met de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, is de Nederlandse versie maatgevend.

16.3 Alle geschillen in verband met door Verkoper uitgebrachte offertes of aanbiedingen of Overeenkomsten, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter (binnen het arrondissement) te ‘s-Gravenhage (Nederland). Indien de wederpartij een Nederlandse partij is en de vordering € 5.000,- of minder bedraagt, gelden in afwijking van het voorgaande de wettelijke relatieve competentieregels.


General conditions of Sale and Delivery of Looye Kwekers B.V. with its registered office in Naaldwijk filed with the Haaglanden Chamber of Commerce


ARTICLE 1 | Definitions and general rules

1.1 In these general terms and conditions the following definitions will have the following meanings, unless expressly stated otherwise:

Seller: the user of the general terms and conditions, namely Looye Kwekers B.V.  or an (indirect) subsidiary of Looye Kwekers B.V., that aims to sell the cultivated or produced goods by the members of Looye Kwekers B.V.

Buyer: the opposite party of Seller, carrying on a company or a business.

Agreement: an Agreement between Seller and Buyer.

Owner: the owner of the goods sold or delivered by Seller to Buyer, namely the paragraph of Looye Kwekers B.V. relating to the sold or delivered goods that have been cultivated or produced.

1.2 These conditions apply to all offers, tenders, Agreements and deliveries by Seller, to which Seller has declared these conditions applicable in as far as they do not conflict with the agreements as laid down between Seller and Buyer. These conditions also apply to all Agreements whose execution involves third parties.

1.3 The Buyer’s general (purchase) terms and conditions only apply in addition to these conditions if expressly agreed by parties in writing. In the event of any conflict between the terms and conditions of the Buyer and these terms and conditions, then these conditions shall prevail.

1.4  If any provision in these terms and conditions is null and void or [is avoided], the other provisions in these terms and conditions will remain fully in effect. Seller and Buyer shall consult with each other to agree new provisions to replace the void or avoided ones. In doing so, the purpose and the meaning of the void or voided provision will be taken into account as far as possible.


ARTICLE 2 | Buyer’s Offers and representation

2.1 Offers and tenders made by Seller are free of obligation and are only accepted without deviations. Offers and tenders are deemed expired if they are not accepted within one month.

2.2 By placing their signature, the person who signs on behalf of Buyer declare that they are authorised to represent Buyer and that all the necessary formalities have been fulfilled.


ARTICLE 3 | Prices

3.1 All prices are in Euros, excluding transport and packaging costs and excluding BTW (Dutch VAT). All levies, surcharges, taxes, extra costs, etc., imposed by (semi-) government bodies on Seller concerning the products sold, will be payable by Buyer.

3.2 Seller is not obliged to fulfil an Agreement at a price mentioned that is clearly based on a print or writing error.

3.3 Oral promises by, and agreements with, Seller’s employees only obligate Seller after and in as far as confirmed in writing by the employee concerned.


ARTICLE 4 | Delivery location, method of delivery and risk

4.1 The place of delivery is determined per (purchase) Agreement. If this has not been agreed then this will be determined by Seller, the location will be as close as possible to the cultivation, production or packaging location.

4.2 If it is agreed that the products sold will be transported by or on behalf of Seller, then the transfer will occur on delivery of the products sold at the agreed location.

4.3 If the products sold will be stored for Buyer by or on behalf of Seller, then the delivery will occur when the products sold are stored.

4.4 A delay in the delivery, in as far as this stays within reasonable limits, does not Buyer the right to dissolve the Agreement.

4.5 The risk of the products sold will be passed to Buyer on delivery of the products sold and, if Buyer does not cooperate with the delivery, at the time of refusing delivery.


ARTICLE 5 | Delivered quantity

5.1 The delivered quantity is deemed to meet the agreed or respectively prescribed conditions regarding number, weight and requirements under public or private law unless Buyer provides evidence to the contrary.


ARTICLE 6 | Delivery period

6.1 Specified or agreed delivery times or dates are not strict deadlines. Default commences only after a notice of default is given. A reasonable term for compliance is based on the reasonable term as applicable in Seller’s sector.

6.2 The specified or agreed delivery times or dates are based on the working conditions, production expectations or timely delivery to Seller of ordered stocks, materials or parts applicable at the time of entering into the Agreement.

6.3 If delivery is not possible or if the delivery period is exceeded, irrespective of the cause of the problem, Seller is not liable to pay any damages.

6.4 If the delivery period if exceeded, this does not entitle Buyer to cancel the purchase or to suspend his payment obligations or to fail to meet these on time.


ARTICLE 7 | Inspection by Buyer after delivery and complaints period

7.1 If Seller will provide the transport (as referred to in article 4 paragraph 2), then Buyer must inspect the delivered products with regard to whether they meet the conditions of the Agreement, namely:

a. If the correct goods have been delivered;

b. If the delivered goods meet the quality requirements for normal use or commercial purposes in accordance Dutch law; and

c. If the quantity of delivered goods (number and weight) is in accordance with the agreements. If a difference in weight or quantity of up to and including 3% of the total is established, then Seller will not owe a refund. If a difference in weight or quantity of between 4 and 10% of the total is established, then Buyer shall fully accept the delivery subject to a proportionate price reduction or increase.

7.2 Complaints on shortcomings, including differences in quality or quantity, must be reported to Seller as soon as possible after the defect could have reasonably been discovered, but no later than 24 hours after the delivery, and must subsequently be confirmed in writing and via photos within eight hours. Seller is not liable for unidentifiable defects to fresh products, unless Buyer proves that Seller or his manufacturers were aware of this.

7.3 If the delivery will take place at Seller’s selling location, Buyer must inspect the purchased goods immediately after delivery in accordance with paragraph 1. Acceptance of the delivery also means acceptance of the delivered quality and quantity.

7.4 If the goods are delivered to a third party who will keep them on behalf of Buyer, then Buyer is obligated to conduct an inspection as referred to paragraph or to have the goods inspected by the third party concerned, and the periods in accordance with article 7 paragraph and 2 apply from the time of delivery to the third party.

7.5 In the event of a defect, Buyer must store the entire delivered goods and must allow Seller, or a third party as appointed by Seller, to view the delivered goods, unless parties agree otherwise.

7.6 Buyer must always act as a prudent debtor with regard to storing the goods.

7.7 Submitting a complaint does not release Buyer from his payment obligations in accordance with article 8 of these terms and conditions, unless Seller has accepted the complaint in writing and has agreed to release Buyer from his payment obligations.

7.8 If Seller considers the complaint well-founded, it is at Seller’s discretion to take back the goods upon a refund of the purchase price or to replace the goods. Buyer is not entitled to damages. In the event of a well-founded complaint, in particular outside of Europe, the costs of taking back the goods and refunding the purchase price and/or replacing the goods will be 50% for the account of Seller and 50% for the account of Buyer.

7.9 Goods can only be returned by Buyer, after Seller has agreed to this in writing. All return shipments will occur at the expense and risk of Buyer.


ARTICLE 8 | Payment

8.1 Seller must receive payment within 14 days after the invoice date.

8.2 Each payment of unpaid invoices is deemed to apply to the oldest unpaid invoices.

8.3 Buyer has only fulfilled his payment obligations after the invoiced amount is added to Seller’s bank account, this also applies to cheques. If the credit date exceeds the agreed payment period, Seller has the right to charge interest by means of an interest invoice.

8.4 In the event of a failure in the fulfilment of the Agreement, any costs of legal proceedings incurred by Seller will be payable by Buyer. Extrajudicial collection charges amount to at least 15 of the total amount owed, subject to a minimum of € 20.00. In the event of an overdue payment, the interest payable by Buyer amounts to 1% of the invoice amount for each month or part of a month that the expiry date is exceeded.

8.5 Buyer is not entitled to a payment discount, nor is he entitled to deduct or settle amounts with the invoice amounts, pursuant to any reason whatsoever. Buyer is only entitled to settle Seller’s credit notes.

8.6 Complaints, the issuing of credit notes or a failure in the performance by Seller can never give cause to not paying the undisputed part of the invoice on time. Article 8 paragraphs 3, 4 and 5 continue to apply fully here.

8.7 In the event of a failure to pay an amount that is due and payable, an application for a suspension of payment, bankruptcy, debt rescheduling, winding up of Buyer’s business or seizure of Buyer’s property, Seller is entitled to dissolve the Agreement, or the unfulfilled part of the Agreement, and to take back unpaid goods, without prejudice to the right to payment for loss of profit and/or direct/indirect loss suffered. In these cases every claim by Seller against Buyer is immediately due and payable.

8.8 Seller always has the right to request a bank guarantee or similar security from Buyer for (part of) the purchase price.


ARTICLE 9 | Retention of title

9.1 Goods delivered by Seller will remain in the possession of Owner until full payment of all claims by Seller against Buyer pursuant to all Agreements, including interest and costs.

9.2 Buyer is only permitted to sell goods supplied by Seller under retention of title, that pursuant to paragraph fall under the retention of title, in the context of his normal business activities.

9.3 Buyer will insure the goods delivered under retention of title against theft and fire, and from damage due to explosions and/or water damage.

9.4 If Buyer fails to meet his obligations or if there is a reasonable fear that he shall fail to meet his obligations, then Owner, or on his behalf Seller, is entitled take back the delivered goods which fall under the retention of title as referred to in paragraph 1 or to have them taken back. Buyer and the holder on behalf of Buyer are obligated to provide their full cooperation.

9.5 If a third party wants to claim a right to goods supplied under retention of title, Buyer is obligated to immediately notify Seller of this.

9.6 Buyer undertakes to provide cooperation, within reasonable limits, to all measures taken by Owner, or on his behalf taken by Seller, to protect the ownership right concerning the delivered goods.


ARTICLE 10 | Force majeure

10.1 In the event of force majeure of a permanent nature, Seller is entitled to dissolve the Agreement with immediate effect without any obligation to pay damages.

10.2 In the event of force majeure of a temporary nature, Seller is entitled to suspend the fulfilment of the Agreement or to immediately dissolve the Agreement.

10.3 Force majeure of a temporary or permanent nature is understood to mean: all circumstances preventing the fulfilment of the Agreement, even if they were reasonably foreseeable at the time of realising the Agreement, including but not limited to storm damage and other weather conditions or their consequences, fire, war, threat of war, state of siege, mobilisation, hostilities, lockout, labour shortage, transport problems, import, export or transport bans, failure or untimely delivery by our suppliers, stagnation in ports or during the transport, strikes and all other circumstances that Seller was not reasonably able to avoid.


ARTICLE 11 | Seller’s liability

11.1 Seller is not liable for damage in the event of force majeure. Additionally, Seller is only liable for direct damage in the event of intent or gross negligence by him or his subordinates up to a maximum amount as mentioned on the invoice of the goods concerned. Seller is not liable for any other damage, under whatever name, including consequential and/or trading loss.

11.2 Buyer indemnifies Seller for claims by third parties concerning the delivered goods.


ARTICLE 12 | Seller’s rights concerning Buyer’s breach of contract

12.1 If Buyer fails to (timely) meet his obligations as described here, then Buyer will be in default and Seller will be entitled to suspend further delivery and to dissolve the Agreement via a written notice and without judicial intervention. Buyer is also liable for all damage/loss suffered by Seller, including loss of profit, loss suffered, product damage, costs, interest, transport costs, commission, judicial or extrajudicial costs, including all further direct or indirect damage or costs concerning the purchase.


ARTICLE 13 | Packaging

13.1 Packaging supplied via Seller including - pallets, casks, crates and boxes – on which a deposit has been agreed and calculated, will remain the property of Seller or his supplier and will be returned at the invoice price applicable at the time of return, plus a fixed packaging refund in accordance with the applicable and agreed arrangement. The cask that is to be returned must be in a clean and fresh state, such that it is suitable for fresh, edible horticulture products.

13.2 Packaging that is to be collected via Seller’s own means of transport will be sorted and ready for transport.

13.3 Packaging that has not been delivered via Seller is only collected by Seller in as far as this is part of his own product range.


ARTICLE 14 | GLOBALG.A.P.

14.1 All products sold by Looye Kwekers B.V.  have been certified by GlobalG.A.P. The customer, in any capacity whatsoever, shall not misuse the GGN, GLN or sub-GLN of Looye Kwekers Verpak B.V.  and its subsidiaries and shall comply with the legal requirements in the area of traceability and labelling.


ARTICLE 15 | Intellectual property rights

15.1 Seller expressly reserves intellectual property rights (including brands) in connection with products supplied by him.

15.2 Buyer is only permitted to resell the supplied goods in the delivered packaging and capacity using Seller’s brand or specifications.

15.3 Buyer is not permitted to supplement the supplied goods with goods of a different origin than from Seller, with the intention of reselling this as one whole with the Seller’s brands and specifications.

15.4 Derogations to paragraphs 1, 2 and 3 are only permitted with the Seller’s express, written approval, and shall contain a description of the permitted deviation and the period within which the granted permission applies.


ARTICLE 16 | Applicable law and choice of forum

16.1 All Agreements are exclusively governed by Dutch law. The applicability of the so-called Uniform Sales Acts and the Vienna Sales Convention are expressly excluded.

16.2 In the event of a difference in interpretation between a translation of these conditions and the Dutch text of these terms and conditions, the Dutch version shall serve as the guiding version.

16.3 All disputes arising from offers or tenders or Agreements by Seller shall firstly be settled by the competent court (within the district) of The Hague (the Netherlands). If the opposite party is a Dutch party and the claim amounts to €5,000 or less, then contrary to the foregoing the statutory relative competency rules.


Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der Looye Kwekers B.V. niedergelassen in Naaldwijk, als solche eingetragen bei der Kamer van Koophandel

(Handelskammer) Haaglanden in den Niederlanden.


ARTIKEL 1 | Definitionen und Allgemeines

1.1. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen werden im weiteren Verlauf folgende Bezeichnungen in hier beschriebenen Sinne verwendet, außer wenn ausdrücklich anders angeben:

Verkäufer: der Nutznießer dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen, in diesem Fall Looye Kwekers B.V. oder eine indirekte oder direkte Tochtergesellschaft von Looye Kwekers B.V. , die das Ziel hat, die von u.a. von Looye Kwekers B.V. oder einer indirekten oder direkten Tochtergesellschaft der Looye Kwekers B.V.  kultivierten oder produzierten Produkte zu verkaufen.

Käufer: der Vertragspartner des Verkäufers, handelnd in Ausübung seines Berufes oder als Betrieb.

Vereinbarungen: eine Vertragsvereinbarung zwischen Verkäufer und Käufer.

Eigentümer: der Eigentümer, der von den durch den Verkäufer an den Käufer verkauften oder gelieferten Produkte, nämlich Looye Kwekers B.V. , die diese verkauften oder gelieferten Produkte kultiviert oder produziert hat.

1.2 Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Offerten, Angebote, Vereinbarungen und Lieferungen des Verkäufers, für die der Verkäufer die Gültigkeit dieser Geschäftsbedingungen erklärt hat insoweit, wie sie schriftlich festgelegten Absprachen zwischen Verkäufer und Käufer nicht widersprechen. Diese Geschäftsbedingungen sind ebenfalls auf alle Vereinbarungen anzuwenden, bei deren Durchführung Dritte betroffen sind.

1.3 Eventuelle allgemeine (Einkaufs-)Bedingungen der Käufer sind neben diesen Geschäftsbedingungen nur dann gültig, wenn dies die Parteien ausdrücklich und schriftlich so vereinbart haben. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bedingungen des Käufers und den vorliegenden Geschäftsbedingungen gelten diese Geschäftsbedingungen.

1.4 Sollten eine oder mehrere Vorgaben dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig sein oder annulliert werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen in vollem Umfang gültig. Verkäufer und Käufer müssen sich dann auf neue Vorgaben als Ersatz der nichtigen oder annullierten Bedingungen einigen, wobei in diesem Fall soweit wie möglich das Ziel und die Absicht der ursprünglichen Bestimmungen berücksichtigt werden sollten.


ARTIKEL 2 | Angebote und Vertreter des Käufers

2.1 Offerten und Angebote des Verkäufers sind immer freibleibend und können nur unverändert akzeptiert werden. Sollten sie nicht innerhalb eines Monats akzeptiert werden, werden die Offerten und Angebote hinfällig.

2.2 Die Person, die im Auftrag des Käufer unterzeichnet, erklärt mit ihrer Unterschrift, dass sie befugt ist den Käufer zu vertreten und dass diesbezüglich alle notwendigen Formalitäten erfüllt sind.


ARTIKEL 3 | Preise

3.1 Alle Preise sind Euro-Preise, exklusiv Transport- und Verpackungskosten und ohne Mehrwertsteuer (BTW). Alle Abgaben, Aufschläge, Steuern, extra Kosten usw., die dem Verkäufer durch (halb-)staatliche Behörden im Falle des Verkaufes auferlegt werden, trägt, wenn nicht anders vereinbart, der Käufer.

3.2 Der Verkäufer ist nicht an Vereinbarungen zu einem angebotenen Preis gebunden, wenn diese Preisangabe eindeutig auf einen Druck- oder Schreibfehler zurückzuführen ist.

3.3 Mündliche Zusagen und Absprachen mit Mitarbeitern des Verkäufers binden diesen nur, wenn dies durch den betreffenden Mitarbeiter des Verkäufers schriftlich niedergelegt und bestätigt wurde.


ARTIKEL 4 | Ort der Vertragserfüllung, Art der Lieferung und Risiko

4.1 Der Ort der Vertragserfüllung wird durch den (Kauf-)Vertrag geregelt. Wurde dies nicht näher festgelegt, bestimmt der Verkäufer einen Ort, der so nah wie möglich am Kultur-, Produktions- oder Verpackungsstandort der Ware liegt.

4.2 Falls vereinbart wurde, dass der Transport der verkauften Ware durch oder seitens des Verkäufers vorgenommen wird, ist der Zeitpunkt der Lieferung gleichzusetzen mit der Auslieferung der Ware am zuvor vereinbarten Ort.

4.3 Wenn die verkaufte Ware durch oder seitens des Verkäufers für den Käufer gelagert wird, ist die Lieferung zu dem Zeitpunkt erfolgt in der die Ware eingelagert wird.

4.4 Eine Verzögerung der Lieferung, soweit sich diese in einem vertretbaren Rahmen bewegt, gibt dem Käufer kein Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten.

4.5 Das Risiko für die verkaufte Ware trägt der Käufer ab dem Moment der Warenlieferung und, wenn der Käufer an der Auslieferung nicht mitwirkt, ab dem Moment an dem die Annahme verweigert wurde.


ARTIKEL 5 | Gelieferte Menge

5.1 Es wird davon ausgegangen, dass die gelieferte Menge in Bezug auf Anzahl, Gewicht und die öffentlich- oder privatrechtlich vorgeschriebenen Anforderungen, die Vereinbarung, beziehungsweise die geltenden Vorschriften erfüllt, außer der Käufer tritt einen Gegenbeweis an.


ARTIKEL 6 | Liefertermin

6.1 Angegebene oder vereinbarte (Aus-)Lieferzeiten oder -termine sind keine Verwirkungsfristen. Von Verzug kann erst bei förmlicher Inverzugsetzung gesprochen werden. Ein angemessener Termin der Erfüllung ist mindestens der in der Branche des Verkäufers als vertretbar geltende Termin.

6.2 Die angegebene oder vereinbarten (Aus-)Lieferzeiten oder -termine basieren auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Wetterbedingungen, Produktionserwartungen oder rechtzeitige Lieferung an den Verkäufer von durch den Verkäufer bestellte Vorräte, Materialien oder Ersatz-/Zubehörteile.

6.3 Die Unmöglichkeit der Lieferung oder eine Überschreitung des Liefertermins, ungeachtet der Herkunft der Ware, verpflichtet den Verkäufer nicht zur Zahlung von Schadensersatz.

6.4 Eine Überschreitung des Liefertermins gibt dem Käufer nicht das Recht vom Kauf zurückzutreten oder seine Zahlungsverpflichtungen auszusetzen oder ihnen nicht rechtzeitig nachzukommen.


ARTIKEL 7 | Kontrolle durch den Käufer nach Lieferung und Reklamationsfrist

7.1 Beim Transport durch den Verkäufer (wie in Artikel 4 Absatz 2 beschrieben) sollte der Käufer die gelieferte Ware im Hinblick auf die Vertragserfüllung kontrollieren, und zwar dahingehend:

a. ob die richtige Ware geliefert wurde;

b. ob die gelieferte Ware die Qualitätsanforderungen für eine normale Nutzung oder entsprechend der Handelsziele der niederländischen Gesetzgebung erfüllt, und

c. ob die gelieferte Ware in Bezug auf die Quantität (Anzahl und Höhe des Gewichts) den Vertragsvereinbarungen entspricht. Bei einer Abweichung des Gewichts oder der Menge bis 3 Prozent des Gesamtumfangs ist der Verkäufer zu keiner Entschädigung verpflichtet. Bei einer Abweichung zwischen 4 und 10 Prozent vom Gesamtumfang, akzeptiert der Käufer die vollständige Lieferung gegen eine entsprechende Preisminderung oder -erhöhung.

7.2 Reklamationen aufgrund von Mängeln, zu denen Abweichungen in Qualität und Quantität zählen, müssen dem Verkäufer so schnell wie möglich innerhalb eines angemessenen Zeitraum indem die Mängel entdeckt werden konnten, doch spätestens 24 Stunden nach der Anlieferung, mitgeteilt werden und müssen dann innerhalb von 8 Stunden schriftlich und mit begleitendem Fotomaterial bestätigt werden. Der Verkäufer haftet nicht für nicht erkennbare Mängel an frischen Produkten, es sei denn der Käufer kann beweisen, dass der Verkäufer oder seine Produzenten davon Kenntnis hatte bzw. hatten.

7.3 Erfolgt die Lieferung in den Verkaufsräumen des Verkäufers muss der Käufer die gekaufte Ware direkt nach der Auslieferung entsprechend Absatz 1 kontrollieren. Wird die Lieferung akzeptiert beinhaltet dies auch die Akzeptanz der gelieferten Qualität und Quantität.

7.4 Werden die Waren bei einem Dritten angeliefert, der diese anstelle des Käufer erhält, ist der Käufer ebenfalls verpflichtet die in Absatz 1 beschriebenen Kontrollen durchzuführen oder durch den betreffenden Empfänger durchführen zu lassen. Die Termine gemäß Artikel 7 Absatz 1 und 2 gelten ab dem Zeitpunkt der Anlieferung beim Empfänger.

7.5 Sollte ein Mangel angezeigt werden, muss der Käufer die gesamte gelieferte Ware aufbewahren und dem Verkäufer oder einem vom Verkäufer bestellten Dritten, die Gelegenheit geben, die gelieferte Ware zu begutachten, außer die Parteien vereinbaren eine andere Vorgehensweise.

7.6 Der Käufer hat als Schuldner eine Sorgfaltspflicht bei der Aufbewahrung der Ware.

7.7 Das Anzeigen eines Mangels entbindet den Käufer nicht von seiner Zahlungsverpflichtung gemäß Artikel 8 dieser Geschäftsbedingungen, es sei denn die Reklamation und eine Entlassung aus der Zahlungsverpflichtung wurde vom Verkäufer schriftlich akzeptiert.

7.8 Im Fall einer durch den Verkäufer als gerechtfertigt anerkannten Reklamation, kann sich der Verkäufer entscheiden die Ware gegen Rückzahlung des Kaufpreises zurückzunehmen oder durch eine Ersatzlieferung zu ersetzen. Der Käufer hat keinen Anspruch auf eine Schadensersatzzahlung. Im Fall von als gerechtfertigten akzeptierten Reklamationen außerhalb Europas, gehen alle Kosten des Zurücknehmens und Rückzahlung des Kaufpreise und/oder Ersatzes der Ware zu 50 Prozent zu Lasten des Verkäufers und zu 50 Prozent zu Lasten des Käufers.

7.9 Waren können vom Käufer nur zurückgeschickt werden, wenn sich der Verkäufer damit schriftlich einverstanden erklärt hat. Alle Retoursendungen gehen auf Rechnung und Risiko des Käufers.


ARTIKEL 8 | Bezahlung

8.1 Die Bezahlung sollte bis spätestens 14 Tage nach Rechnungsdatum beim Verkäufer eingegangen sein.

8.2 Bei jeder Bezahlung von offenen Rechnungen wird davon ausgegangen, dass diese den ältesten offenstehenden Posten ausgleicht.

8.3 Der Käufer hat, wenn er einen Scheck eingereicht hat, erst dann bezahlt, wen der Rechnungsbetrag dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben wurde. Wenn das Datum der Gutschrift den vereinbarten Zahlungstermin überschreitet, hat der Verkäufer das Recht in Bezug auf diese Überschreitung Zinsen zu erheben. Dies erfolgt über die Erstellung einer Rechnung über Verzugszinsen.

8.4 Die dem Verkäufer im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens entstandenen Kosten bei Mängeln in der Erfüllung der Vereinbarung gehen zu Lasten des Käufers. Außergerichtliche Inkassokosten betragen mindestens 15% des gesamten geschuldeten Betrages und mindestens € 20,00. Die durch den Käufer geschuldeten Zinsen im Falle einer verspäteten Zahlung liegen bei 1% des Rechnungsbetrages für jeden Monat oder Teil des Monats an dem der Stichtag überschritten wurde.

8.5 Der Käufer hat kein Recht auf Kürzung seiner Zahlung, noch das Recht Beträge, gleich welcher Höhe, vom Rechnungsbetrag abzuziehen oder zu verrechnen. Lediglich Gutschriften des Verkäufers dürfen verrechnet werden.

8.6 Reklamationen, das Ausstellen einer Gutschrift oder Mängel in der Erfüllung durch den Verkäufer sind kein Grund um den unumstrittenen Teil der Rechnung nicht rechtzeitig zu bezahlen. Artikel 8 Absatz 3, 4 und 5 behalten für diesen Rechnungsanteil daher auch uneingeschränkt ihre Geltung.

8.7 Im Falle einer Nicht-Bezahlung eines einzelnen fälligen Betrages, der Anfrage eines Aufschubs der Bezahlung, eines Konkurses, eines Verbraucherinsolvensverfahrens, der Liquidation des Unternehmens des Käufers oder der Beschlagnahmung der Güter des Käufers, hat der Verkäufer das Recht den Vertrag, oder den noch nicht ausgeführten Teil der Lieferung auszusetzen und die noch nicht bezahlte Ware zurückzunehmen, ungeachtet des Rechts auf Vergütung von eventuell entgangenem Gewinn und/oder (in)direktem Schaden. In diesem Fall ist jede Forderung des Verkäufers an den Käufer sofort und unmittelbar fällig.

8.8 Ein Verkäufer kann jederzeit für (einen Teil des) Kaufpreises eine Bankbürgschaft oder eine damit vergleichbare Sicherheit des Käufers verlangen.


ARTIKEL 9 | Eigentumsvorbehalt

9.1 Durch den Verkäufer gelieferten Ware bleiben im Besitz des Eigentümers bis die vollständige Begleichung aller Forderungen des Verkäufers an den Käufer kraft aller getroffenen Vereinbarungen, einschließlich aller Zinsen und Kosten erfolgt ist.

9.2 Durch den Verkäufer unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Waren, die kraft Absatz 1 unter den Eigentumsvorbehalt fallen, dürfen nur im Falle einer normalen Betriebsausübung vom Käufer weiterverkauft werden.

9.3 Der Käufer versichert die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware gegen Diebstahl und Brand-, Explosions- und Wasserschäden.

9.4 Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nach oder bestehen begründete Zweifel, dass er diese nicht einhalten wird, ist der Eigentümer, oder in dessen Namen der Verkäufer, berechtigt, Waren, für die der in Absatz 1 beschriebene Eigentumsvorbehalt gilt, beim Käufer oder Dritten, die die Ware für den Käufer erhalten haben, abzuholen oder abholen zu lassen. Käufer oder Empfänger der Ware für den Käufer sind verpflichtet, dies durch ihre Mitwirkung zu ermöglichen.

9.5 Wenn Dritte Anspruch auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren erheben oder geltend machen wollen, ist der Käufer verpflichtet, dies in einem angemessenen Zeitrahmen mitzuteilen.

9.6 Der Käufer verpflichtet sich innerhalb angemessener Grenzen an allen Maßnahmen des Eigentümers oder des Beauftragten des Verkäufers mitzuwirken, die dieser zum Schutz seines Eigentumsrecht in Bezug auf die gelieferten Waren ergreift.


ARTIKEL 10 | Höhere Gewalt

10.1 Im Falle des Auftretens höherer Gewalt mit nachhaltiger Wirkung, hat der Verkäufer das Recht ohne weitere Verpflichtungen zur Entschädigung, den Vertrag fristlos aufzulösen.

10.2 Im Falle des Auftretens höherer Gewalt mit zeitlich begrenzter Wirkung, hat der Verkäufer das Recht ohne weitere Verpflichtungen zur Entschädigung die Erfüllung des Vertrag aufzuschieben oder den Vertrag fristlos aufzulösen.

10.3 Unter höherer Gewalt mit zeitlich begrenzter oder nachhaltiger Wirkung fallen in jedem Fall: alle Umstände, die die Ausführung der Vertragsvereinbarungen verhindern, auch wenn diese Umstände zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehbar waren, wie Sturmschäden und andere Wetterbedingungen oder deren Folgen wie Brand, Krieg, Kriegsgefahr, Belagerung. Mobilisierung, feindliche Handlungen, Aussperrung von Arbeitskräften, Fehlen von Arbeitskräften, Transportschwierigkeiten, Ausfuhr-, Einfuhr- oder Durchfahrtsverbote, nicht oder nicht rechtzeitige Lieferung unserer Lieferanten, Stausituationen in Häfen oder beim Transport, Streik und alle anderen Umstände, die der Verkäufer dem Ermessen nach nicht verhindern konnte.


ARTIKEL 11 | Haftung des Verkäufers

11.1 Der Verkäufer haftet nie im Falle höherer Gewalt. Darüber hinaus ist der Verkäufer für direkten Schaden nur haftbar zu machen im Falle des Vorsatzes oder groben Verschuldens seinerseits oder seiner Mitarbeiter bis zum Maximalbetrag der auf der Rechnung der Waren angegeben ist. Der Verkäufer ist nicht haftbar für andere Schäden, gleich welcher Art, darunter Folgeschäden und Geschäftsschäden.

11.2 Der Käufer bewahrt den Verkäufer gegen eventuelle Ansprüche von Dritten in Bezug auf die gelieferte Ware.


ARTIKEL 12 | Rechte des Verkäufers bei Nichterfüllung durch den Käufer

12.1 Kommt der Käufer seinen Verpflichtungen wie hier umschrieben nicht (rechtzeitig) nach, liegt eine Unterlassung vor und der Verkäufer hat das Recht jede weitere Lieferung zu verschieben und vom Vertrag durch eine schriftliche Erklärung zurückzutreten, ohne weitere gerichtliche Schritte einzuleiten. Gleichzeitig ist der Käufer haftbar für alle dem Verkäufer entstandenen Schäden, unter anderem durch Gewinnausfall, Verlust, Produktschäden, Kosten, Zinsen, Transportkosten, Kommissionsgebühren, gerichtliche und außergerichtliche Kosten, sowie alle weiteren direkt oder indirekt mit dem Kauf in Verbindung stehenden Schäden oder Kosten.


ARTIKEL 13 | Leihverpackungen

13.1 Die vom Verkäufer gelieferten Verpackungen – wie Paletten, Leergut, Kisten und Kartons – für die Pfand vereinbart und berechnet wurde, bleiben Eigentum des Verkäufers oder dessen Lieferanten und werden zum aktuell gültigen Rechnungspreis zurückgRon enommen, eventuell erhöht um eine feststehende Leergutvergütung gemäß den dafür geltenden und vereinbarten Regelungen. Das eingelieferte Leergut hat so sauber und frisch zu sein, dass es sich für die Verpackung essbarer Gartenbauprodukte eignet.

13.2 Bei der Rückgabe von Leihverpackungen über eigene Transportmittel des Verkäufers, muss das zurückzuführende Leergut sortiert und transportfertig bereitstehen.

13.3 Nicht über den Verkäufer gelieferte Leihverpackungen werden durch den Verkäufer nur angenommen, wenn der Verkäufer das betreffende Leergut in seinem eigenen Sortiment führt.


ARTIKEL 14 | GLOBALG.A.P.

14.1 Alle Produkte, die von der Looye Kwekers B.V.  verkauft werden, sind GLOBALG.A.P. zertifiziert. Der Kunde, ganz gleich in welcher Art und Größe, verpflichtet sich, die GGN, GLN oder Sub-GLN der Looye Kwekers Verpak B.V.  und deren Tochtergesellschaften nicht zu missbrauchen und die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit und Etikettierung einzuhalten.


ARTIKEL 15 | Intellektuelle Eigentumsrechte

15.1 Der Verkäufer behält sich alle eventuellen Rechte am intellektuellen Eigentum (u.a. Marken) im Zusammenhang mit durch ihn gelieferten Produkte ausdrücklich vor.

15.2 Der Käufer darf die gelieferte Ware nur in der gelieferten Verpackung und unter Angabe der jeweiligen Marke oder die Verkäuferangaben weiterverkaufen.

15.3 Der Käufer darf die gelieferte Ware nicht mit Produkten anderer Herkunft als der des Verkäufers mit der Absicht vermischen, dies als Ganzes unter der Marke und den Angabe des Verkäufers weiterzuverkaufen.

15.4 Abweichungen von Absatz 1, 2 und 3 sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Verkäufers gestattet, diese enthält in jedem Fall eine Beschreibung der zugestandenen Abweichung und eine Angabe des Gültigkeitszeitraums der Zustimmung.


ARTIKEL 16 | Anwendbare Rechtsgrundlage und zuständige Stellen

16.1 Für alle Vertragsvereinbarungen ist ausschließlich niederländisches Recht anzuwenden. Die Anwendbarkeit der so genannten „einheitlichen Haager Kaufgesetze“ und das „Wiener Kaufrecht“ (CISG) sind ausdrücklich ausgeschlossen.

16.2 Im Fall von Interpretationsunterschieden zwischen der Übersetzung und dem niederländischen Text dieser Geschäftsbedingungen ist die niederländische Version ausschlaggebend.

16.3 Alle Konflikte im Zusammenhang mit den durch den Verkäufer abgegebenen Offerten, Angeboten oder Verträgen, sollen in erster Instanz ausschließlich durch einen zuständigen Richter des Verwaltungsbezirks zu ‘s-Gravenhage (Niederlande) verhandelt werden. Ist die Gegenpartei in den Niederlanden ansässig und liegt die Forderung bei € 5.000,- oder weniger, gelten in Abweichung zum Vorhergehenden die gesetzlichen, relativen Zuständigkeitsregeln.

© 2024 Looye Kwekers